Pretraživanje

Brojilo i obračun

Očitanje brojila

Kako očitati brojilo

Brod-plin d.o.o. : Brojilo i obračun : Očitanje brojila

Plinomjer ima pet znamenki, gledajući s lijeva na desno. Iza posljednje znamenke ima još jednu ili tri znamenke koje mjere potrošnju u litrama, a koje se kod očitanja i obračuna zanemaruju. Znamenke koje se ne očitavaju odvojene su od prvih pet decimalnim zarezom i u pravilu su polja oko njih drukčije boje (npr. crvena).

Ukoliko je brojilo nedostupno prilikom očitanja isto možete prijaviti na brojeve  telefona  : 035 405-711 ; 405-724 ili na mail: adresu obracun@brod-plin.hr

SLUŽBA OBRAČUNA

primjer očitanja brojila

Brod-plin d.o.o. : Brojilo i obračun : primjer očitanja brojila

polja u crnom dijelu brojčanika predstavljaju potrošnju plina u m3, koja se očitava.

Obračun potroška prirodnog plina

Brod-plin d.o.o. : Brojilo i obračun : Obračun potroška prirodnog plina

Isporuku prirodnog plina kupcu distributer obavlja kontinuirano u utvrđenim obračunskim razdobljima, pa dužničko-vjerovnički odnos nastaje na kraju obračunskog razdoblja, danom utvrđivanja obračunskih veličina potrošenog plina, koji je istovjetan s danom izvršenja obračuna. Brod Plin d.o.o. vrši obračun svaki mjesec za vrijeme potrošnje (jesen /zima/ proljeće) dok se u ljetnom dijelu zbog male potrošnje obračun vrši tromjesečno 01.07. - 30.09. tekuće godine. 

Kupac može u roku osam dana od dostave računa podnijeti distributeru Brod Plin-u prigovor na dostavljeni račun. Ako se utvrdi da je potrošeni plin neispravno obračunat, distributer je dužan vratiti kupcu više naplaćeni iznos odmah nakon izjašnjenja ili najkasnije pri sljedećem obračunu, uz naknadu odgovarajućih kamata.

Obračun potroška plina obavlja se na temelju očitanog stanja brojila. Ako se zbog kvara na plinomjeru i neovlaštene potrošnje ne može očitati potrošak plina, tada će se on utvrditi na temelju prosječnog potroška u posljednja tri mjeseca, ako u međuvremenu nisu priključeni ili iskopčani jači plinski uređaji o čemu se obavezno izvjestiti distributer Brod Plin d.o.o.

OBRAČUN POTROŠNJE ZA SIJEČANJ 2014 GODINE

OBAVIJEST

Poštovani ,

Obavještavamo Vas da je u mjesecu siječnju prosječna mjesečna temperatura u Slavonskom Brodu iznosila 4°C (podatak:DHMZ) , a u prosincu 1,5°C (podatak:DHMZ). Porast temperature očekivano je utjecao na smanjenu potrošnju plina i toplinske energije. Nadalje, u mjesecu siječnju sve do 24 u mjesecu svi dani bili „u plusu“ (ali to ne znači da se nije trebalo grijati), nakon čega je uslijedilo znatno zahlađenje.

Potrošnja prirodnog plina za kategoriju kućanstvo za siječanj 2014. godine iznosi ukupno 2.332.101 m3 plina. Za mjesec prosinac 2013. godine potrošnja plina za istu kategoriju iznosila je 3.106.090 m3 , što je smanjenje od 25 % te je u skladu sa gore navedenim podacima.

Ovim putem pozivamo potrošače da ukoliko postoje neke nejasnoće oko obračuna za potrošnju plina i toplinske energije za siječanj 2014, dođu u trgovačko društvo Brod-plin i potraže odgovore na sva pitanja.

 

S poštovanjem
 
Brod-plin d.o.o.
Slavonski Brod

OBRAČUN POTROŠNJE ZA PROSINAC 2013 GODINE

OBAVIJEST za prosinac

OBRAČUN PRIRODNOG PLINA ZA PROSINAC 2013. GODINE
Obračun je sačinjen na temelju stvarno očitane potrošnje koja je iskazana na računu za obračunati mjesec. Samo očitanje plinskih brojila definirano je Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom („Narodne novine“ 43/09, 87/12).

Potrošnja prirodnog plina za kategoriju kućanstvo za 11/2013.godine bila je ukupno 1.606.354 m3 plina uz prosječnu mjesečnu temperaturu od 7.5°C. Za mjesec prosinac 2013.godine potrošnja plina za istu kategoriju iznosi 3.106.090 m3 uz prosječnu temperaturu 1,5°C.

Slični omjeri mjesečnih potrošnji plina vidljivi su i prijašnjih godina.Za napomenuti je da osim bitnog faktora temperature, svakako ne treba zanemariti činjenicu o većem broju neradnih dana u mjesecu prosincu kojima se i inače evidentira veća potrošnja u kategoriji kućanstva.Što se tiče cijene plina, ista nije mijenjana od 01.05.2012.godine i iznosi 0,38469 kn/kWh (uključuje PDV) uvećano za vrijednost isporučenog plina prema dostavljenoj ogrjevnoj vrijednosti u odnosu na standardnu ogrjevnu vrijednost (33,33835 MJ/m3) (čl.6. Tarifnog sustava za opskrbu).Nastavno na upite o kvaliteti plina Zakonom o energiji („Narodne novine“ br. 68/01,177/04, 76/07, 152/08, 127/10) i Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom – Prilog 1. („Narodne novine“ br. 43/2009) propisuje se standardna kvaliteta prirodnog plina.Praćenje kvalitete prirodnog plina i izvještavanje o istoj u zakonskoj je ingerenciji operatora transportnog sustava (OTS) tvrtke Plinacro d.o.o. i operatora distribucijskog sustava (ODS) koji svakih 15 dana, sukladno članku 45., stavak 9. Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom, a na osnovu uzoraka prirodnog plina sa primopredajnih mjerno-redukcijskih stanica (PMRS) od strane ovlaštenog laboratorija, dostavlja opskrbljivačima prirodnog plina izvješća o ispitivanju kvalitete plina.

Standardna kvaliteta prirodnog plina kojeg Brod-plin d.o.o. isporučuje krajnjem kupcu propisana je u Prilogu 1. koji je sastavni dio Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom („Narodne novine“ br. 43/2009). Sve vrijednosti odnose se na obujam plina od 1 m3 pri standardnom stanju u kojem je apsolutni tlak plina 101.325 Pa (1,01325 bar) i temperatura plina 288,15 K (15°C).

Za obračun potrošnje prirodnog plina za mjesec prosinac 2013. do 14.siječnja 2014.godine u Brod-plin d.o.o. su zaprimljene 3 pisane reklamacije dok je osobno informacije o potrošnji potražilo 50-ak korisnika kojima je pojašnjena usporedna potrošnja iz prošlih razdoblja nakon čega se nitko nije pismeno obratio. Ukupni broj poslanih računa za predmetni mjesec prosinac 2013.godine je 12.565.

OBRAČUN TOPLINSKE ENERGIJE ZA PROSINAC 2013. GODINE

Raspodjelu i obračun toplinske energije Brod-plin d.o.o. vrši sukladno Pravilniku o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju (NN 139/08, 18/09, 136/11, 145/11) koji je donijelo Ministarstvo gospodarstva, te sukladno odluci o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju donesenu od predstavnika suvlasnika. Potrošnja toplinske energije za kategoriju kućanstvo za 11/2013. godine bila je ukupno 4.343.900 kWh uz prosječnu mjesečnu temperaturu od 7,5°C. Za mjesec prosinac 2013. godine potrošnja plina za istu kategoriju iznosi 6.644.560 kWh uz prosječnu temperaturu 1,5°C. Navedena potrošnja je slična kao i prijašnjih godina dok se dugoročno ukupna potrošnja smanjuje.

Također je bitno za napomenuti da su korisnici prilikom ugradnje razdjelnika sami odabrali tvrtku koja će iste očitavati i Brod plinu dostavljati podatke potrebne za obračun toplinske energije. Sam obračun i raspodjela koji vrši Brod-plin propisana je Pravilnikom o načinu raspodjele troškova isporučene toplinske energije.Sama cijena nije se mijenjala od 01.10.2011. godine i iznosi 0,34 kn/kWH dok u gradovima koji imaju slične toplinske sustave, osim u gradovima u kojima toplinsku energiju isporučuje tvrtka HEP-Toplinarstvo d.o.o., iznosi 0,38-0,48 kn/kWh (10% do 30% više) za varijabilni dio troška.Za obračun potrošnje toplinske energije za mjesec prosinac 2013 do 14. siječnja 2014. godine u Brod-plin su zaprimljene 4 (četiri) pisane reklamacije kod je osobno informacije o potrošnji potražilo 10-ak korisnika kojima su dana pojašnjenja na njihove upite. Ukupni broj poslanih obračuna za toplinsku energiju za predmetni mjesec prosinac 2013. godine je 3.769.Iz gore navedenog vidljivo je da je potrošnja plina i toplinske energije u okvirima (višegodišnjih prosjeka) prijašnjih godina, da se cijena nije mijenjala, da nije zaprimljeno više prigovora na obračun (čak i manje), te ukoliko korisnici imaju određenih nejasnoća vezano za obračun mogu se osobno ili putem različitih sredstava komuniciranja obratiti u Brod-plin (Služba Obračuna i naplate).


BROD-PLIN d.o.o.

OBAVIJEST KUPCIMA PRIRODNOG PLINA - svima

Novi obračun potrošnje plina (10.02.2012)

Brod-plin d.o.o. : Brojilo i obračun : OBAVIJEST  KUPCIMA PRIRODNOG PLINA - svima
Poštovani ,

     Odredbama Pravilnika o organizaciji tržišta plina (Narodne novine br.126/10 i 128/11) i Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom ( narodne novine broj 43/09) za utvrđivanje i obračun količine plina , iskorištenog kapaciteta , te za izražavanje jediničnih cijena iz područja plina energetski subjekti od 01.siječnja.2012 godine trebaju koristiti mjernu jedinicu kWh umjesto dosadašnje m3.
     Uslijed toga Brod plin d.o.o.kao i ostali energetski subjekti izvršio je usklađenje svojeg programa obračuna prema gore navedenim izmjenama.

S štovanjem

U privitku Obavijesti nalazi se Uputa Ministarstva gospodarstva"Primjena mjerne jedinice kWh od 01.siječnja 2012 u području plina" u kojem je detaljno objašnjen način pretvorbe iz m3 u kWh te izgled Obračuna.