ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA DO 31. PROSINCA 2015.

OPSKRBA PLINOM U OBVEZI JAVNE USLUGE – ” KUĆANSTVA” za 2015 GODINU

Poštovani korisnici prirodnog plina ,
636

Na temelju članka 11. stavka 1. podstavka 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12 i 14/14) i članka 25. stavka 4. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine«, broj 38/14 i 28/15) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 6. sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. ožujka 2015. donijela

ODLUKUO IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA 2015. GODINU

I.

Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za opskrbljivače u obvezi javne usluge za razdoblje od 1. travnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine, sukladno Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu 1. travnja 2015. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 307-01/15-01/05

Urbroj: 371-01/15-01

Zagreb, 16. ožujka 2015.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing.,v. r.

 

Sukladno navedenoj Odluci na opskrbnom području energetskog subjekta Brod-plin d.o.o. novi iznosi tarifnih stavki, odnosno nove cijene prirodnog plina u kn/kWh (bez PDV-a) za tarifne modele u kojima su razvrstani krajnji kupci (kućanstva) za razdoblje od 01.04. – 31.12.2015. godine iznose kako je navedeno u tablici (gore).

Leave Comment