ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2016.

OPSKRBA PLINOM U OBVEZI JAVNE USLUGE – ” KUĆANSTVA” od 01.01. do 31.03.2016

Poštovani korisnici prirodnog plina,

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14 i 102/15) i članka 25. stavka 4. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine«, broj 38/14 i 28/15) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 27. sjednici Upravnog vijeća održanoj 17. prosinca 2015. donijela

ODLUKUO IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA 2016. GODINU

I.

Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za opskrbljivače u obvezi javne usluge za razdoblje od 1. siječnja 2016. godine do 31. ožujka 2016. godine, sukladno Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/20

Urbroj: 371-01/15-01

Zagreb, 17. prosinca 2015.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing.,v. r.

 

Sukladno navedenoj Odluci na opskrbnom području energetskog subjekta Brod-plin d.o.o. novi iznosi tarifnih stavki, odnosno nove cijene prirodnog plina u kn/kWh (bez PDV-a) za tarifne modele u kojima su razvrstani krajnji kupci (kućanstva) za razdoblje od 01.01. – 31.03.2016. godine iznose kako je navedeno u Prilogu 1., odnosno tablici (gore).

Leave Comment