JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE

Na temelju članka 46. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću TD Brodplin d.o.o. raspisuje sljedeći javni natječaj za zapošljavanje
– U TD Brod-plin d.o.o., u Službu toplinarstva na radno mjesto „Referent“-

Traži se:
1 (jedan) izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme sa probnim rokom u trajanju od tri mjeseca
Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
Potrebno zvanje: strojarstvo
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Informatička znanja:
Potrebno poznavanje osnova informatike
Excel
Osnove korištenja računala u Windows okruženju
Word
Autocad
Internet
Radno iskustvo: 3 godine na odgovarajućim poslovima u zvanju za koje se kandidat školovao. Kandidati su, uz prijavu na oglas obvezni priložiti:
životopis sa naznakom e-mail adrese
dokaz o stručnoj spremi
ostalu dokumentaciju na zahtjev povjerenstva za provođenje javnog natječaja

Informacije o radnom mjestu: nadzor toplinskog sustava (grijanja i tople vode), izrada analiza i godišnjih planova, nadziranje rada ložača te ispravnosti rada energetskih objekata i sl.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je u prijavi za Javni natječaj pozvati se na to pravo (priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta) te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima sukladno poveznici Ministarstva uprave: https://uprava.gov.hr/print.aspx?id=738&url=print

Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javni natječaj, te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dostaviti propisane dokaze.

Provedba postupka zapošljavanja:
Prijave na oglas se dostavljaju pisanim putem na adresu TD Brod-plin d.o.o. Slavonski Brod, Trg pobjede 5, ili se osobno predaju na urudžbeni zapisnik Društva, kao i putem elektroničkim putem na: ikrajina@brod-plin.hr . Na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se sva daljnja komunikacija između poslodavca i kandidata nakon podnošenja prijave za posao obavlja putem e-maila.

Natječaj je otvoren od 19.06.2019. godine do 26.06.2019. godine. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i njezina se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, dostavit će se obavijest o istome putem e-maila.

Za kandidate koji se prijave na natječaj i ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja putem pisanog testiranja i intervjua, a o kojim terminima, kao i o pravnim izvorima vezanim uz pisano testiranje će kandidati biti obaviješteni putem e-maila.
Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 – u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.), TD Brod-plin d.o.o.
kao voditelj obrade osobnih podataka sa istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe.

TD Brod-plin d.o.o. zadržava pravo poništenja Javnog natječaja bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima. O rezultatima oglasa kandidati biti će obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

Leave Comment