JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE

Na temelju članka 46. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću TD Brod-plin d.o.o. raspisuje sljedeći

 

JAVNI NATJEČAJ za zapošljavanje

 

– U TD Brod-plin d.o.o., u Službu obračuna i naplate na radno mjesto „Referent“-

 

Traži se:

 

-Pripravnik- 1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci

 

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 

Potrebno zvanje: dip.oec./mag.oec./bacc.oec.

 

Razina obrazovanja: VSS/VŠS

 

Radno iskustvo: traži se pripravnik bez radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovao/la

 

Mogućnost korištenja potpore za sufinanciranje zapošljavanja i to za:

  1. Nezaposlene osobe bez staža osiguranja prijavljene u evidenciju nezaposlenih.
  2. Nezaposlene osobe sa stažem osiguranja, ali bez staža osiguranja u svojoj obrazovnoj razini, koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom tijekom prethodnih 6 mjeseci i prijavljene u evidenciju nezaposlenih.

 

Kandidati su, uz prijavu na oglas obvezni priložiti:

  • životopis sa naznakom e-mail adrese
  • dokaz o stručnoj spremi
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih
  • ostalu dokumentaciju na zahtjev Povjerenstva za provođenje javnog natječaja

 

Informacije o radnom mjestu: rad sa strankama-pružanje svih informacija vezanih uz obračun i naplatu plina i toplinske energije, unos potrošnje, obračun potrošnje, kontrola obračuna potrošnje, obračun kamata, izrada radnih naloga i sl.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Javni natječaj pozvati se na to pravo (priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta) te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima sukladno poveznici Ministarstva uprave: https://uprava.gov.hr/print.aspx?id=738&url=print

Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na Javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz Javnog natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dostaviti propisane dokaze.

 Provedba postupka zapošljavanja:

Prijave na oglas se dostavljaju pisanim putem na adresu TD Brod-plin d.o.o. Slavonski Brod, Trg pobjede 5, ili se osobno predaju na urudžbeni zapisnik Društva, kao i putem elektroničke pošte na adresu: ikrajina@brod-plin.hr

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se sva daljnja komunikacija između poslodavca i kandidata nakon podnošenja prijave za posao obavlja putem elektroničke pošte.

 

Javni natječaj je otvoren od 21.10.2020. godine do 28.10.2020.godine.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i njezina se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, dostavit će se obavijest o istome putem elektroničke pošte.

 

Sa kandidatima koji se prijave na ovaj Javni natječaj i ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja putem pisanog testiranja i intervjua, a o kojim terminima će kandidati biti obaviješteni putem e-maila. Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Osobni podaci kandidata koji se prijave na Javni natječaj koristit će se isključivo u svrhu provedbe natječaja. Postupanje s osobnim podacima kandidata uređeno je Uredbom (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka 2016/679 ; Pravilnikom  zaštite pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u TD Brod-plin d.o.o. te Politikom zaštite osobnih podataka dostupnoj na mrežnim stranicama Društva na sljedećoj poveznici: http://www.brod-plin.hr/zastita-osobnih-podataka/

 

TD Brod-plin d.o.o. zadržava pravo poništenja Javnog natječaja bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.

 

O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

Povjerenstvo za primanje na rad na određeno vrijeme- pripravnički staž

Leave Comment