JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE

Na temelju članka 46. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću TD Brod-plin d.o.o. raspisuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ za zapošljavanje

– U TD Brod-plin d.o.o., u Službu financija i računovodstva na radno mjesto „Glavni knjigovođa“-

 

Traži se:

– 1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci uz probni rad od 3 mjeseca (mogućnost zaposlenja na neodređeno vrijeme)

 

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

Potrebno zvanje: dip.oec./mag.oec./bacc.oec.

Razina obrazovanja: VSS/VŠS

Radno iskustvo: traži se osoba sa minimalno 10 godina radnog iskustva na knjigovodstveno računovodstvenim poslovima

 

Kandidati su, uz prijavu na oglas obvezni priložiti:

 • životopis sa naznakom e-mail adrese
 • dokaz o stručnoj spremi
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • ostalu dokumentaciju na zahtjev Povjerenstva za provođenje javnog natječaja

 

Informacije o radnom mjestu:

Obračun PDV-a:

 • preuzimanje ulaznih računa u knjigu ulaznih računa – redovna knjiga,
 • preuzimanje ulaznih računa u knjigu vlastite potrošnje,
 • preuzimanje avansnih računa u knjigu avansa,
 • preuzimanje izlaznih računa u knjigu izlaznih računa
 • mjesečni obračun PDV-a, te provjere i usklađenje knjiga sa dokumentima,
 • godišnji obračun PDV-a, te usklađivanje UR-a, IR-a, knjige VP i knjige avansa sa glavnom knjigom,
 • knjiženje mjesečnih i godišnjeg obračuna u glavnoj knjizi.

Financijski dnevnik knjiženja:

 • kontiranje i knjiženje ulaznih računa u dnevnik knjiženja,
 • kontiranje i knjiženje izlaznih računa u dnevnik knjiženja,
 • kontiranje i knjiženje avansnih računa u dnevnik knjiženja,
 • kontiranje i knjiženje obračuna potrošnje plina, toplinske energije i ostale dokumentacije vezane uz financijsko knjigovodstvo.

Salda – konti:

 • vodi analitiku svih kupaca i dobavljača,
 • vrši usklađenja stanja putem izvoda otvorenih stavki svih kupaca i dobavljača.

Bruto bilanca:

 • sudjeluje u radu kod redovnog godišnjeg i izvanrednog popisa,
 • sudjeluje u pripremi i izradi periodičnih statističkih izvještaja (3,6,9,12 mj),
 • sudjeluje u pripremi i izradi godišnjeg financijskog izvještaja.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Javni natječaj pozvati se na to pravo (priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta) te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima sukladno poveznici Ministarstva uprave: https://uprava.gov.hr/print.aspx?id=738&url=print

Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na Javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz Javnog natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dostaviti propisane dokaze.

 

Provedba postupka zapošljavanja:

Prijave na oglas se dostavljaju pisanim putem na adresu TD Brod-plin d.o.o. Slavonski Brod, Trg pobjede 5, ili se osobno predaju na urudžbeni zapisnik Društva, kao i putem elektroničke pošte na adresu: ikrajina@brod-plin.hr

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se sva daljnja komunikacija između poslodavca i kandidata nakon podnošenja prijave za posao obavlja putem elektroničke pošte.

 

Javni natječaj je otvoren od 11.03.2021. godine do 26.03.2021.godine.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i njezina se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, dostavit će se obavijest o istome putem elektroničke pošte.

Sa kandidatima koji se prijave na ovaj Javni natječaj i ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja putem pisanog testiranja i/ili intervjua, a o kojim terminima će kandidati biti obaviješteni putem e-maila. Ukoliko kandidat ne pristupi smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Osobni podaci kandidata koji se prijave na Javni natječaj koristit će se isključivo u svrhu provedbe natječaja. Postupanje s osobnim podacima kandidata uređeno je Uredbom (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka 2016/679 ; Pravilnikom  zaštite pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u TD Brod-plin d.o.o. te Politikom zaštite osobnih podataka dostupnoj na mrežnim stranicama Društva na sljedećoj poveznici: http://www.brod-plin.hr/zastita-osobnih-podataka/

 

TD Brod-plin d.o.o. zadržava pravo poništenja Javnog natječaja bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.

O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

Povjerenstvo za primanje na rad na određeno vrijeme

Leave Comment