ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA DO 31. PROSINCA 2021.

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18) i članka 17. stavka 2. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine«, broj 108/20), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 5. sjednici Upravnog vijeća održanoj 17. ožujka 2021. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE
OD 1. TRAVNJA DO 31. PROSINCA 2021.

I.

Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za opskrbljivače u obvezi javne usluge, i to iznosi tarifnih stavki za isporučenu količinu plina te iznosi fiksne mjesečne naknade za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2021. godine, sukladno Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2021. godine.

Klasa: 310-35/21-01/2

Urbroj: 371-04-21-2

Zagreb, 17. ožujka 2021.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

 

Više na linku: Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2021.

Leave Comment