JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE

Na temelju članka 46. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću TD Brod-plin d.o.o. raspisuje sljedeći

J A V N I    N A T J E Č A J 

za zapošljavanje

– U TD Brod-plin d.o.o., u Službu komercijale na radno mjesto: „Referent“

 

Traži se:

– 1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci

 

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

Potrebno zvanje: dipl.oec./mag.oec.

Razina obrazovanja: VSS

 

Radno iskustvo: traži se pripravnik bez radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovao/la

Mogućnost korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja (sukladno Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenje mjera u 2021. godini)

 

Kandidati su, uz prijavu na oglas obvezni priložiti:

  • Životopis (Europass) s naznakom adrese elektroničke pošte
  • dokaz o stručnoj spremi
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih
  • ostalu dokumentaciju na zahtjev Povjerenstva za provođenje javnog natječaja

 

Informacije o radnom mjestu:

Primanje i obrada molbi za priključenje od strane fizičkih i pravnih osoba; prijem stranaka i informiranje o načinu priključenja na plinovodni sustav, cijeni i uvjetima; izrada periodičnih izvještaja; izrada ugovora; poslovi arhiviranja; poslovi kontrole, izdavanja računa i nabave; kontrola radova i materijala kod novoizgrađenih priključaka, te kontrola materijala kod novoizgrađenih dijelova plinske mreže i sl.

 

Pravo prednosti pri zapošljavanju:

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavak 1.,2. i 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19 i 84/21)  uz prijavu na natječaj dužan, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), a koji su objavljeni na sljedećoj poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Provedba postupka zapošljavanja:

Prijave na oglas se dostavljaju pisanim putem na adresu TD Brod-plin d.o.o. Slavonski Brod, Trg pobjede 5, ili se osobno predaju na urudžbeni zapisnik Društva te putem elektroničke pošte na adresu: ikrajina@brod-plin.hr

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se sva daljnja komunikacija između poslodavca i kandidata nakon podnošenja prijave za posao obavlja putem elektroničke pošte.

 

 Javni natječaj je otvoren od 20.10.2021. godine do 27.10.2021.godine.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i njezina se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, dostavit će se obavijest o istome putem elektroničke pošte.

Sa kandidatima koji se prijave na ovaj Javni natječaj i ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja putem pisanog testiranja i intervjua, a o kojim terminima će kandidati biti obaviješteni putem elektroničke pošte. Ukoliko kandidat ne pristupi smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Osobni podaci kandidata koji se prijave na Javni natječaj koristit će se isključivo u svrhu provedbe natječaja. Postupanje s osobnim podacima kandidata uređeno je Uredbom (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka 2016/679 ; Pravilnikom  zaštite pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u TD Brod-plin d.o.o. te Politikom zaštite osobnih podataka dostupnoj na mrežnim stranicama Društva na sljedećoj poveznici: http://www.brod-plin.hr/zastita-osobnih-podataka/

TD Brod-plin d.o.o. zadržava pravo poništenja Javnog natječaja bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.

O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

Povjerenstvo za primanje na rad na određeno vrijeme-pripravništvo

Leave Comment