ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA ZA RAZDOBLJE 2022. – 2026.

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 27. sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. prosinca 2021. donijela ODLUKU O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA

I.

Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za distribuciju plina za energetske subjekte za godine trećeg regulacijskog razdoblja 2022. – 2026., sukladno Prilogu I. koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (»Narodne novine«, broj 127/17) i Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek (»Narodne novine«, broj 94/20).

III.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama«. (Klasa: 310-35/21-01/60; Urbroj: 371-04-21-2)

Preuzmite odluku u cijelosti: Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za razdoblje 2022.-2026.

Leave Comment