Najčešća pitanja i odgovori krajnjih kupaca prema distributeru Brod-plin d.o.o.

Od 20. travnja 2022. godine Brod-plin d.o.o. prestao je obavljati djelatnost opskrbe prirodnim plinom te je zajamčeni opskrbljivač plinom HEP-PLIN d.o.o. započeo pružati zajamčenu opskrbu plinom svim krajnjim kupcima za koje je do tada opskrbu plinom obavljao Brod-plin d.o.o.

Nastavno na gore navedeno, Brod-plin d.o.o. i dalje ostaje operator distribucijskog sustava na koji su priključena obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca te sukladno tome nastavlja pružati uslugu distribucije plina za koju će krajnji kupci plaćati regulirane iznose tarifnih stavki kao jednu od komponenti krajnje cijene plina putem izdanih računa koje će zaprimati od strane novog opskrbljivača plinom (zajamčenog ili izabranog na tržišnim principima). Također, Brod-plin d.o.o. i dalje nastavlja s obavljanjem energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinske energije.

U nastavku Vam donosimo najčešća pitanja i odgovore krajnjih kupaca nakon gore navedenog početka pružanja zajamčene opskrbe plinom od strane HEP plina d.o.o.

1. Što je distribucija plina?

Distribucija plina je razvod plina plinovodima radi isporuke plina krajnjim kupcima, a koja ne uključuje opskrbu plinom. Distribuciju plina na određenom području obavlja operator distribucijskog sustava (distributer). Distributer plina obavlja distribuciju plina na određenom distribucijskom području u RH na temelju dozvole za obavljanje energetske djelatnosti koju izdaje HERA i ugovora o koncesiji koji sklapa s područnom (regionalnom) samoupravom (županija). Distributer je odgovoran za rad, održavanje i razvoj distribucijskog sustava na svom distribucijskom području. Distributer plina također obavlja i očitavanje stanja plinomjera, održavanje i zamjenu plinomjera i druge mjerne opreme te ispitivanje plinskih instalacija kod krajnjih kupaca iz kategorije kućanstava.

 

2. Mogu li promijeniti distributera plina?

Ne. Na svakom distribucijskom području djeluje samo jedan distributer plina koji to pravo ostvaruje temeljem Ugovora o koncesiji i važeće dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije plina.

 

3. Koja je razlika između opskrbljivača i distributera?

Opskrbljivač plinom je energetski subjekt koji obavlja energetsku djelatnost opskrbe plinom (trgovina plinom). Opskrbljivač plinom je zapravo korisnik plinskog distribucijskog sustava jer ga koristi kako bi krajnjeg kupca opskrbio plinom. Dakle, krajnji kupac kupuje plin od opskrbljivača, a operator distribucijskog sustava je zadužen za sigurnu i pouzdanu isporuku tog plina.

Distributer, odnosno operator plinskog distribucijskog sustava je energetski subjekt koji obavlja energetsku djelatnost distribucije plina:

  • Preuzimanje: Na izlaznim priključcima iz transportnog sustava preuzima plin od transportera, odnosno operatora transportnog sustava (Plinacro).
  • Distribucija i priprema za isporuku : Obrađuje plin za komercijalnu upotrebu (reducira tlak i odorira plin).
  • Isporuka: Kroz sustav distribucijske mreže (međumjesni i mjesni plinovodi, distribucijske regulacijske stanice, plinski priključci, obračunska mjerna mjesta) isporučuje plin krajnjim kupcima.

Dakle, operator plinskog distribucijskog sustava zadužen je za sigurnu i pouzdanu isporuku plina krajnjim kupcima na način da vodi, održava i razvija plinski distribucijski sustav na za to propisan način.

 

4. Tko, kada i na koji način očitava stanja plinomjera na distribucijskom području Brod-plina d.o.o.?

Očitanja stanja plinomjera i dalje će obavljati Brod-plin d.o.o. na svom distribucijskom području.

Sukladno Odluci Brod-plina, od 01. srpnja očitanje će se vršiti na kvartalnoj razini te će se krajnji kupci iz kategorije kućanstvo očitavati kvartalno, tj. prema rasporedu očitanja objavljenom na službenoj mrežnoj stranici Brod-plina www.brod-plin.hr, a kupci iz kategorije poduzetništvo mjesečno, zadnji dan u mjesecu +/- 3 dana.

Stanje plinomjera se očitava obilaskom plinomjera, dok se za krajnje kupce koji imaju ugrađen plinomjer s daljinskim očitanjem stanje plinomjera očitava bez potrebe za fizičkim pristupom plinomjeru.

Dostava stanja plinomjera prema Brod-plinu od strane krajnjih kupaca omogućena je isključivo za navedena kvartalna očitanja (4 puta godišnje).

 

5. Zašto redovito očitavati plinska brojila?

Očitanje stanja potrošnje plina pri čemu očitavači vrše i vizualnu kontrolu mjerno regulacijske opreme, preduvjet je za naplatu isporučenog plina sukladno onome što je kupac i stvarno potrošio.

 

6. Zašto moram dozvoliti ulazak u stan/kuću očitavačima kada sam telefonski javio stanje brojila?

Vizualnom kontrolom plinomjera operator distribucijskog sustava uz očitanje plinomjera vrši i pregled mjerno-regulacijske opreme što je preduvjet sigurne distribucije plina, a isto je kao obveza definirano zakonskim propisima i podzakonskim aktima.

 

7. Može li krajnji kupac dostavljati stanja plinomjera svaki mjesec?

Kako bi plaćali što točnije mjesečne novčane obveze za potrošeni plin unutar tromjesečnog razdoblja, krajnji kupci iz kategorije kućanstva mogu sukladno članku 18. Općih uvjeta opskrbe plinom ugovoriti sa svojim opskrbljivačem nestandardnu uslugu utvrđivanja mjesečne novčane obveze temeljem samoočitanja. U tom slučaju, krajnji kupac stanje koje je na plinomjeru samostalno očitao, dostavlja svom opskrbljivaču, a ne distributeru (Brod-plin d.o.o.) kako bi mu opskrbljivač temeljem tog stanja ispostavio račun.

 

8. Kome se dostavlja reklamacija/prigovor računa na obračun potrošnje plina?

Svom opskrbljivaču. Sukladno članku 23. Općih uvjeta opskrbe plinom krajnji kupac ima pravo podnijeti prigovor opskrbljivaču plinom na ispostavljen račun u slučaju razlike obračunatog i stvarnog stanja plinomjera od 5 ili više posto za to obračunsko razdoblje.

 

9. Može li krajnji kupac zatražiti kontrolni obračun / izvanredno očitanje?

Sukladno članku 25. Općih uvjeta opskrbe plinom Krajnji kupac može izvan obračunskog razdoblja od opskrbljivača zatražiti provedbu obračuna isporučenog plina, što se smatra izvanrednim obračunom, te se u slučaju korištenja opskrbe u obvezi javne usluge smatra nestandardnom uslugom. Krajnji kupac može od opskrbljivača zatražiti provjeru izvršenog obračuna isporučenog plina u roku od 5 dana od dana zaprimanja računa, što se smatra kontrolnim obračunom, te se u slučaju korištenja opskrbe u obvezi javne usluge smatra nestandardnom uslugom. Zahtjev za kontrolnim obračunom ujedno se smatra i zahtjevom za ispravak računa, a ako je bio opravdan, opskrbljivač ne smije naplatiti izradu kontrolnog obračuna isporučenog plina. Opskrbljivač plinom dužan je, u slučaju opravdanosti takvog zahtjeva, izvršiti ispravak računa i dostaviti ga krajnjem kupcu u roku 10 dana od dana zaprimanja zahtjeva. Opskrbljivač plinom dužan je u tom slučaju izvršiti ispravak računa bez naplaćivanja naknade.

Leave Comment