POZIV NA DOSTAVU PONUDE u postupku jednostavne nabave usluga – IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE –

PREDMET NABAVE:

  • Naziv predmeta nabave: IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
  • Opis predmeta nabave: Predmet nabave je izrada projektne dokumentacije u svrhu ishođenja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava, srednjetlačne plinske mreže u sustavu općine Sikirevci i općine Slavonski Šamac prema već ishođenim uvjetima gradnje te projektnog zadatka ( Prilog 1),   okvirne dužine 18 km, a sastoji se od:

– izrada glavnog i izvedbenog projekta ( građevinski i strojarski projekt, pripadajući elaborati zaštite na radu i zaštite od požara ), 3 primjeraka vezano u knjigu + 1 primjerak u digitalnom obliku.

– podnošenje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole u elektroničkom obliku putem  sustava eDozvola.

Ukoliko ponuditelj želi, može u Brod-plinu d.o.o. dobiti na uvid prethodno dobivene posebne  uvjete i idejno rješenje na temelju kojih su isti dobiveni.

Sam proračun plinske mreže se mora izraditi za kompletno područje (kompletnu plinsku  mrežu) neovisno o tome što je predmet projektiranja srednjetlačna plinska mreža okvirne  dužine 18 km. Razlog tome je pravilno dimenzioniranje plinske mreže.

Napomena: u svrhu dimenzioniranje plinske mreže naručitelj će do potpisa ugovora za  projektiranje osigurati podatke (podloge) glede kojih će se trebati izvesti dimenzioniranje  odnosno hidraulički proračun kompletne plinske mreže.

Preuzmite dokumentaciju u cijelosti na sljedećem linku: 2023 – Dokumentacija za nabavu za projektnu dokumentaciju plinske mreže Sl.Šamac-Sikirevci

Ponuda se dostavlja u papirnatom obliku putem kurirske pošte, elektroničke pošte (e-mail: info@brod-plin.hr) ili neposredno na urudžbeni zapisnik u zatvorenoj omotnici na adresu: Brod-plin d.o.o. Slavonski Brod, Trg pobjede 5,  35 000 Slavonski Brod

Krajnji rok za dostavu ponude je : 24. 02.2023. godine do 14,00 sati.

Ponuda mora sadržavati:

  • Ponudbeni list (Obrazac 1.)

  • Troškovnik (Obrazac 2.)

 

PREDMET: Obavijest o izmjeni dokumentacije za nadmetanje

Link: Obavijest o izmjeni dokumentacije

Leave Comment