JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE

OPERATER/OPERATERKA U ODJELU UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA PRI SEKTORU TOPLINARSTVA

 

Mjesto rada: SLAVONSKI BROD, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: 2 smjene

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti (do maksimalno 172,54 €)

Natječaj vrijedi od: 13.2.2023

Natječaj vrijedi do: 28.2.2023

 

Posloprimac

Razina obrazovanja:

 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Informatička znanja:

Potrebno poznavanje osnova informatike

 • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Vozački ispit: Kategorija B

Radno iskustvo: 3 godine

Ostale informacije:

Opis poslova:

 • Kontrola i nadzor ispravnosti rada svih dijelova toplinskih sustava
 • Izvještaji o ispravnom radu, distribuciji toplinske energije (grijanja i tople vode), kvarovima pri radu, nabavci pričuvnih dijelova i potrošnog materijala
 • Organizacija i samostalno izvršavanje poslova na otklanjanju kvarova pri radu toplinskih sustava
 • Izvršavanje svih poslova koji uvjetuju siguran i pouzdan rad energetskih postrojenja
 • Redovan rad i rad u smjenama

Tražena stručna sprema: KV/SSS tehničkog smjera

Prednost ostvaruju kandidati sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem elektro struke te položenim RCG stručnim ispitom. Ukoliko kandidat isti ne posjeduje, a bude odabran za rad u selekcijskom postupku, istom će se odrediti primjeren rok u kojemu je dužan položiti navedeni ispit.
Nakon isteka 1 godine rada na određeno vrijeme pruža se mogućnost zaposlenja na neodređeno vrijeme.

Kandidati su uz prijavu na oglas (zamolbu) obvezni priložiti:

 • životopis sa naznakom e-mail adrese
 • dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o položenom RCG stručnom ispitu (ukoliko posjeduje isti)
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • ostalu dokumentaciju na zahtjev povjerenstva za provođenje javnog natječaja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i njezina se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, dostavit će se obavijest o istome putem elektroničke pošte.
Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja, a što se utvrđuje iz dostavljene dokumentacije, putem e-maila će biti pozvani na selekcijski postupak. Za kandidata koji ne  koji ne pristupi selekcijskom postupku smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Smatra se da su kandidati ovim putem upoznati s navedenim te neće dobiti naknadnu obavijest o istom.
Pravo prednosti pri zapošljavanju:
Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavak 1.,2. i 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19 i 84/21)  uz prijavu na natječaj dužan, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), a koji su objavljeni na sljedećoj poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Zaštita osobnih podataka:
Osobni podaci kandidata koji se prijave na Javni natječaj koristit će se isključivo u svrhu provedbe natječaja. Postupanje s osobnim podacima kandidata uređeno je Uredbom (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka 2016/679 ; Pravilnikom  zaštite pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u TD Brod-plin d.o.o. te Politikom zaštite osobnih podataka dostupnoj na mrežnim stranicama Društva na sljedećoj poveznici: http://www.brod-plin.hr/zastita-osobnih-podataka/

TD Brod-plin d.o.o. zadržava pravo poništenja Javnog natječaja bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.
O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

Poslodavac

Kontakt:

 

Leave Comment