VAŽNO! Zašto se prilikom zamjene plinomjera moraju posjedovati potvrde o redovnom održavanju plinskih trošila i dimnjaka

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 56/10) operator distribucijskog sustava prilikom promjene ili umjeravanja plinomjera, produžuje ili uskraćuje isporuku plina na temelju ispitnog izvještaja o nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u građevini ili dijelu građevine namijenjene za stanovanje, a najmanje jednom u 10 godina, ako drugim propisom nije određen kraći rok.

Potrošač u građevini ili dijelu građevine javne namjene i građevini ili dijelu građevine u kojoj se obavlja gospodarska djelatnost dužan je ispitati nepropusnost i ispravnost plinske instalacije najmanje jednom u 5 godina, a operator u tom roku produžuje ili uskraćuje isporuku plina na temelju ispitnog izvještaja, ako drugim propisom nije određen kraći rok.

Ispitni izvještaj prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima mora sadržavati popis dokaza o održavanju u ispravnom stanju plinskih uređaja i trošila, uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova, odnosno nalaza pri kontroli njihove ispravnosti od strane servisera i/ili dimnjačara.

Plinska instalacija predstavlja instalaciju od glavnog zapora za zatvaranje na kraju plinskog priključka, koji služi za prekid opskrbe plinom, do ispusta dimnih plinova, a sastoji se od plinskog cjevovoda s opremom, plinskih uređaja i trošila, te uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvoda dimnih plinova.

Prema navedenom proizlazi da su plinska trošila, te sustavi za odvod produkata izgaranja (dimnjaci) sastavni dijelovi plinske instalacije, te je nužno prilikom zamjene plinomjera posjedovati potvrde o njihovom redovnom održavanju.

Održavanje, odnosno servis plinskih trošila i sustava za odvod produkata izgaranja obavlja se jednom godišnje ili u određenom roku prema uputi proizvođača ukoliko posebnim propisom nije drukčije određeno. Ispitivanje obavlja ovlašteni serviser i/ili dimnjačar o čemu se izdaje ovjereni dokument u obliku nalaza, izvješća, zapisnika ili potvrde.

Leave Comment