Natječaji

JAVNI NATJEČAJ

Slavonski Brod, 19. lipnja 2019. godine


Na temelju članka 46. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću TD Brodplin d.o.o. raspisuje sljedeći javni natječaj
za zapošljavanje
– U TD Brod-plin d.o.o., u Službu toplinarstva na radno mjesto „Referent“-

Traži se:
1 (jedan) izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme sa probnim rokom u trajanju od tri mjeseca
Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
Potrebno zvanje: strojarstvo
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Informatička znanja:
Potrebno poznavanje osnova informatike
Excel
Osnove korištenja računala u Windows okruženju
Word
Autocad
Internet
Radno iskustvo: 3 godine na odgovarajućim poslovima u zvanju za koje se kandidat školovao. Kandidati su, uz prijavu na oglas obvezni priložiti:
životopis sa naznakom e-mail adrese
dokaz o stručnoj spremi
ostalu dokumentaciju na zahtjev povjerenstva za provođenje javnog natječaja

Informacije o radnom mjestu: nadzor toplinskog sustava (grijanja i tople vode), izrada analiza i godišnjih planova, nadziranje rada ložača te ispravnosti rada energetskih objekata i sl.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je u prijavi za Javni natječaj pozvati se na to pravo (priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta) te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima sukladno poveznici Ministarstva uprave: https://uprava.gov.hr/print.aspx?id=738&url=print

Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javni natječaj, te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dostaviti propisane dokaze.

Provedba postupka zapošljavanja:
Prijave na oglas se dostavljaju pisanim putem na adresu TD Brod-plin d.o.o. Slavonski Brod, Trg pobjede 5, ili se osobno predaju na urudžbeni zapisnik Društva, kao i putem elektroničkim putem na: ikrajina@brod-plin.hr . Na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se sva daljnja komunikacija između poslodavca i kandidata nakon podnošenja prijave za posao obavlja putem e-maila.

Natječaj je otvoren od 19.06.2019. godine do 26.06.2019. godine. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i njezina se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, dostavit će se obavijest o istome putem e-maila.

Za kandidate koji se prijave na natječaj i ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja putem pisanog testiranja i intervjua, a o kojim terminima, kao i o pravnim izvorima vezanim uz pisano testiranje će kandidati biti obaviješteni putem e-maila.
Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 – u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.), TD Brod-plin d.o.o.
kao voditelj obrade osobnih podataka sa istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe.

TD Brod-plin d.o.o. zadržava pravo poništenja Javnog natječaja bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima. O rezultatima oglasa kandidati biti će obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

RADOVI NA ZAMJENI DOTRAJALIH TOPLOVODA NASELJA SLAVONIJA I i II

Slavonski Brod, 28.3.2019. godine

Poštovani,

Ovim putem obaviještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je u Elektroničkom oglasniku javne nabave – EOJN dana 01.travnja 2019.godine objavljena Obavijest o nadmetanju naručitelja Brod-plin d.o.o. za predmet nabave Radovi na zamjeni dotrajalih toplovoda Naselje Slavonija I i II pod brojem: 2019/S 0F5-0012139.

Poveznica za navedenu obavijest u EOJN je https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ .

Informacije o nabavi:

ITU – Toplovodi za naselja Slavonija I i Slavonija II – projekt zamjene dotrajalih toplovoda

Kod poziva: KK.04.2.3.01

Verzija poziva: 1

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.

Tip natječaja: Izravna dodjela – strateški projekt

Status: Otvoren

Datum objave: 27.03.2019 12:34:32

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 28.03.2019 13:00:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 26.04.2019 23:00:00

Nadležno tijelo: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

S poštovanjem,

JAVNI NATJEČAJ

Slavonski Brod, 05. ožujka 2019. godine

Na temelju članka 46. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću TD Brod-plin d.o.o. raspisuje sljedeći JAVNI NATJEČAJ za zapošljavanje

– U TD Brod-plin d.o.o., u Službu računovodstva i financija na radno mjesto „Knjigovođa“-

Traži se:

-Pripravnik- 1(jedan) izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

Potrebno zvanje: ekonomija

Razina obrazovanja:

 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Informatička znanja:

Potrebno poznavanje osnova informatike

 • Excel
 • Osnove korištenja računala u Windows okruženju
 • Word
 • Internet

Radno iskustvo: traži se pripravnik bez radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovao/la

Kandidati su, uz prijavu na oglas obvezni priložiti:

 • životopis sa naznakom e-mail adrese
 • dokaz o stručnoj spremi
 • ostalu dokumentaciju na zahtjev povjerenstva za provođenje javnog natječaja

Informacije o radnom mjestu: knjigovodstveno evidentiranje, analitičko praćenje zaduženja kupaca, robno-materijalno knjigovodstvo-knjiženje primanja, izdavanja i povrata robe, uvođenje ulaznih računa, osnovna sredstva i sl.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je u prijavi za Javni natječaj pozvati se na to pravo (priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta) te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima sukladno poveznici Ministarstva uprave: https://uprava.gov.hr/print.aspx?id=738&url=print

Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javni natječaj, te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dostaviti propisane dokaze.

Provedba postupka zapošljavanja:

Prijave na oglas se dostavljaju pisanim putem na adresu TD Brod-plin d.o.o. Slavonski Brod, Trg pobjede 5, ili se osobno predaju na urudžbeni zapisnik Društva, kao i putem elektroničkim putem na: ikrajina@brod-plin.hr

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se sva daljnja komunikacija između poslodavca i kandidata nakon podnošenja prijave za posao obavlja putem e-maila.

Natječaj je otvoren od 05.03.2019. godine do 12.03.2019.godine.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i njezina se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, dostavit će se obavijest o istome putem e-maila.

Za kandidate koji se prijave na natječaj i ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja putem pisanog testiranja i intervjua, a o kojim terminima, kao i o pravnim izvorima vezanim uz pisano testiranje će kandidati biti obaviješteni putem e-maila.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 – u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.), TD Brod-plin d.o.o. kao voditelj obrade osobnih podataka sa istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe.

TD Brod-plin d.o.o. zadržava pravo poništenja Javnog natječaja bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.

O rezultatima oglasa kandidati biti će obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

POZIV SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Ur.broj: 0108/2019

Slavonski Brod, 22.01.2019. godine

PREDMET: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Radovi na zamjeni dotrajalih toplovoda Naselje Slavonija I i II

Poštovani,

Brod-plin d.o.o. priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti Radovi na zamjeni dotrajalih toplovoda Naselje Slavonija I i II .

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

Nadalje, javni naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi na internetskim stranicama Brod-plin d.o.o. http://www.brod-plin.hr  objavljujemo ovaj poziv na prethodno savjetovanje, a sukladno članku 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) u EOJN RH izvršena je objava u svrhu prethodnog savjetovanja sa svim pripadajućim dokumentima.

Ovim putem molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 31. siječnja 2019. godine, do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte info@brod-plin.hr.

Također, sve zainteresirane gospodarske subjekte pozivamo na sastanak koji će se održati dana 28.01.2019.godine s početkom u 12,00 sati na adresi Trg pobjede 5, gdje će biti dostupna i projektna dokumentacija na uvid.

Nakon provedenog savjetovanja razmotrit će se sve primjedbe i prijedlozi zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i ne prihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti.

S poštovanjem,

Brod-plin d.o.o.

OBAVIJEST

Temeljem Zakona o Javnoj nabavi


SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Sukladno članku 80. st.2. toč 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016) gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja Brod-plin d.o.o. iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njim povezane osobe u sukobu interesa su sljedeći:

 1. Knjigovodstveni servis “MATIJA” iz Slavonskog Broda vl. Marija Vidaković
 2. FM-KONZALTING, obrt za poslovne i knjigovodstvene usluge vl. Franjo Mrva, Slavonski Brod

REKONSTRUKCIJA ZGRADE – TRG POBJEDE 5

Obavijest o početku javne nabave


Ur.broj: 0198/2017

Slavonski Brod, 24.veljače 2017. godine

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

PREDMET: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Radovi na rekonstrukciji poslovne zgrade

– poziv, dostavlja se

Poštovani,

Brod-plin d.o.o. priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti Radovi na rekonstrukciji poslovne zgrade.

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

Nadalje, javni naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi na internetskim stranicama Brod-plin d.o.o. http://www.brod-plin.hr (naslovnica) objavljujemo ovaj poziv na prethodno savjetovanje u privitku kojeg se nalazi opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterij za odabir ponude, posebni uvjete za izvršenje ugovora i troškovnik.

Ovim putem molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 01. ožujka 2017. godine, do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte fmrva@brod-plin.hr. Također, izvid na licu mjesta obavljanja radova može se izvršiti dana 27.02.2017.godine u vremenu od 10,00 do 11,00 sati na adresi Trg pobjede 5, Slavonski Brod, gdje će biti dostupna i projektna dokumentacija na uvid.

Nakon provedenog savjetovanja razmotrit će se sve primjedbe i prijedlozi zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i ne prihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama.

Uz javnu objavu ovoga poziva na internetskim stranicama Brod-plin d.o.o., pozive smo uputili i na slijedeće adrese gospodarskih subjekata:

1. Stambena izgradnja d.o.o.

2.   Šprajc THD d.o.o.

3.   Elektrocentar Petek d.o.o.

Dodatne informacije ili pitanja možete zatražiti na mail: fmrva@brod-plin.hr

S poštovanjem,

Brod-plin d.o.o.

Preuzmite: Opis predmeta nabave posebni uvjeti i tehnički opis.pdf

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

Preuzmite: 2018 – Pravilnik o postupku jednostavne nabave

Preuzmite: 2017 – Pravilnik o postupku jednostavne nabave