Kućna plinska instalacija

DEFINICIJA, SASTAV I PODJELA PO ODGOVORNOSTI

Prema Tehničkim propisima HSUP-P 600, članak 2.1.1, plinskom se instalacijom (unutarnjom) smatra instalacija iza glavnog zapora, pa do kraja dimovodnog uređaja. Plinska se instalacija sastoji od cijevne instalacije, plinomjera s regulatorom, plinskih naprava, opskrbe zrakom za izgaranje i dimovodnog uređaja.

Spoj na distribucijski sustav distributera plina izvodi se kućnim priključkom s izolacijskim komadom, koji električki odvaja (izolira) unutrašnju plinsku instalaciju od ulične plinske mreže, glavnog zapora (GZ), dovodne cijevne instalacije do plinskog brojila (plinomjera), te dijela unutarnje cijevne instalacije (razvod plina) i plinskih naprava odnosno plinskih trošila.

Kod srednjetlačnog distributivnog uličnog razvoda, na kraju se kućnog priključka ugrađuje kućni regulacijski set ( glavni zapor, filter, regulator tlaka), koji smanjuje tlak plina na razinu propisanu za korištenje u objektu. U nekim slučajevima u ovaj set se ugrađuje i plinomjer.

Prema “Pravilniku o distribuciji plina” definirana je točka isporuke plina kupcu, a to je mjesto izlaza plina iz plinomjera (čl. 4, stav.4). Do te se točke, ako je plinomjer smješten u ormariću na fasadi, o plinskom sustavu mora brinuti distributer plina, a iza nje brigu o ispravnosti plinskih instalacija i plinskih naprava preuzimaju vlasnici i korisnici stanova i kuća. Ukoliko je plinomjer smješten unutar objekta, odgovornost distributera je do glavnog zapora (GZ), a vlasnika objekta za plinsku instalaciju u objektu, izuzev plinomjera i regulatora. Ima slučajeva kada je distributer preuzeo odgovornost te održavanje i dijela instalacija nemjerenog plina između GZ i plinomjera.

Ovakva podjela odgovornosti obavezuje vlasnika ili korisnika objekta na redovito ispitivanje unutarnje instalacije na nepropusnost ( HSUP- P 601.111, Pravilnik o uvjetima provjere ispravnosti plinskih instalacija).

DUŽNOSTI DISTRIBUTERA PLINA

Prigodom prvog puštanja plina u plinsku instalaciju

 1. od ovlaštenog plinoinstalatera preuzme dokaze o ispitivanju plinske instalacije na ispravnost i nepropusnost, ili sam izvrši ispitivanje putem svoje službe,
 2. s karakterističnim mirisom plina (odorant), na prikladan način upozna vlasnika i korisnike plina kod puštanja plina u instalaciju,
 3. upozna vlasnika i korisnike plina s mjerama opreza pri nekontroliranom izlasku plina,
 4. upozna vlasnika ili korisnika sa smještajem glavnog zapora (GZ) za zatvaranje cjelokupne plinske instalacije, te položajima ručice na glavnom zaporu u slučaju otvorenog i zatvorenog protoka plina.
 5. upozna vlasnika ili korisnika s postupkom aktiviranja regulatora tlaka u slučaju nestanka plina (ručno ili automatsko),
 6. upozna vlasnika ili korisnika s mjestima postavljanja službenih plombi distributera, čije je oštećivanje ili skidanje kazneno djelo,
 7. upozna vlasnika ili korisnika s potrebom striktnog pridržavanja uputa proizvođača za rad i rukovanje plinskim napravama, te periodičkog podešavanja izgaranja od strane ovlaštenog servisera,
 8. upozna vlasnika ili korisnika s važnošću redovne provjere ispravnosti i funkcionalnosti dimnjaka,
 9. upozna vlasnika ili korisnika s opasnostima zatvaranja ventilacijskih otvora (rešetki) ili drugih dovoda zraka do plinskih naprava,
 10. upozna vlasnika ili korisnika s obavezom prijave distributeru naknadne ugradnje svake nove plinske naprave, a u slučaju građevinskih preinaka u objektu ili stanu, (kod ugradnje novih prozora, kuhinjske nape ili bilo kakvog ventilatora), s obavezom dogovora s predstavnikom distributera, područnim dimnjačarom i ovlaštenim serviserom.

PRIMJERI ULAZA PLINA U OBJEKT, UVOĐENJA PLINSKE INSTALACIJE

Podjela odgovornosti između distributera i korisnika plina

 1. Rastavljivi spoj
 2. Kućni regulator tlaka
 3. Razvodni cjevovod , 3a Uzvodni cjevovod
 4. Zapor
 5. Cjevovod za naprave GZ
 6. Ogranak PRU*
 7. Zapor ispred naprave PRU s odušnim cjevovodom …..
 8. Priključni cjevovod naprave
 9. Izolacijski komad
 10. Vanjski cjevovod prema dvorišnom objektu
 11. Plinomjer
 12. Regulator tlaka ispred plinomjera
 13. Kućni priključak
 14. Glavni zapor
 15. Fasadni ormarić GZ
 16. Fasadni ormarić PRU*
 17. Fasadni ormarić PRU* s odušnim cjevovodom
 18. Glavni zapor van objekta*PRU-plinski regulacijski uređaj