Promjena opskrbljivača plinom

Postupak promjene opskrbljivača

Promjenu opskrbljivača plinom započinje krajnji kupac podnošenjem zahtjeva za promjenu opskrbljivača. Zahtjev podnosi novom opskrbljivaču, pisanim ili elektroničkim putem, na za to propisanom obrascu, pri čemu je nužno očitati i upisati stanje plinomjera. Svaki opskrbljivač dužan je obrazac zahtjeva za promjenu opskrbljivača objaviti na svojim web stranicama.

Novi opskrbljivač na temelju zahtjeva, pribavlja podatke o obračunskom mjernom mjestu i povijesnoj potrošnji krajnjeg kupca, te najkasnije do petog radnog dana od dana zaprimanja zahtjeva krajnjeg kupca obavještava o prihvaćanju ili odbijanju zahtjeva.
Postojeći opskrbljivač zaprima obavijest o pokretanju postupka, te vrši provjeru postojanja nepodmirenih dospjelih potraživanja na dan početka pokretanja postupka. Ukoliko postojeći opskrbljivač u propisanom roku potvrdi postojanje nepodmirenih dospjelih potraživanja, postupak se prekida, u suprotnom, postupak se nastavlja provjerom i/ili očitanjem stanja plinomjera (očitanje izvodi operator distribucijskog sustava). Nakon utvrđivanja i potvrde stanja plinomjera, potvrđuje se točan dan promjene opskrbljivača, a postojeći opskrbljivač obavlja konačni obračun opskrbe plinom za krajnjeg kupca, te raskida postojeći ugovor o opskrbi.

Detaljnije o postupku promjene opskrbljivača možete pronaći u Općim uvjetima opskrbe plinom (NN 50/18, NN 88/19, NN 39/20, NN 100/21, NN 103/22).

Krajnji kupac priključen na distribucijski ili transportni sustav ili zatvoreni distribucijski sustav može za pojedino obračunsko mjerno mjesto promijeniti opskrbljivača bez naknade za povezane troškove postupka promjene opskrbljivača.
Krajnji kupac slobodno bira novog opskrbljivača plinom prema pravilima kojima se uređuju tržišni odnosi, a novi opskrbljivač nije dužan prihvatiti zahtjev za promjenu opskrbljivača. Iznimno, opskrbljivač plinom dužan je prihvatiti zahtjev za promjenu opskrbljivača krajnjeg kupca koji ima pravo na opskrbu plinom u obvezi javne usluge na području na kojem taj opskrbljivač obavlja opskrbu plinom u obvezi javne usluge.Opskrbljivač plinom dužan je krajnjem kupcu prilikom potpisivanja zahtjeva za promjenu opskrbljivača omogućiti upoznavanje s ugovorom i uvjetima ugovora o opskrbi plinom. Krajnji kupac sklapa ugovor o opskrbi plinom s novim opskrbljivačem prije pokretanja postupka promjene opskrbljivača, a najkasnije po završetku postupka promjene opskrbljivača.

Krajnji kupac ima pravo odustati od podnesenog zahtjeva za promjenu opskrbljivača za vrijeme trajanja, a prije završetka postupka promjene opskrbljivača plinom, te zahtjev za odustajanje od promjene opskrbljivača dostaviti novom opskrbljivaču. Također, krajnji kupac iz kategorije kućanstvo u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje zaštita potrošača ima pravo i jednostrano raskinuti novi ugovor o opskrbi plinom, bez naknade, u roku od 14 dana od dana sklapanja novog ugovora, a zahtjev za raskid ugovora dostavlja se novom opskrbljivaču.

Dokumentaciju vezanu za promjenu opskrbljivača možete preuzeti ovdje: