Promjena opskrbljivača

Postupak promjene opskrbljivača

Postupak promjene opskrbljivača reguliran je čl. 36. Općih uvjeta opskrbe plinom (NN 50/2018, NN 88/2019, NN 39/2020) .

Osnovni koraci postupka promjene opskrbljivača za krajnjeg kupca priključenog na distribucijski sustav su:

(1) Promjenu opskrbljivača plinom, u slučaju krajnjeg kupca priključenog na distribucijski sustav, transportni sustav ili zatvoreni distribucijski sustav, započinje krajnji kupac podnošenjem zahtjeva za promjenu opskrbljivača.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka krajnji kupac podnosi novom opskrbljivaču, pisanim ili elektroničkim putem, na obrascu čiji je sadržaj propisan u Prilogu 1. ovih Općih uvjeta, pri čemu krajnji kupac mora očitati i upisati stanje plinomjera.

(3) Novi opskrbljivač na temelju zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, pribavlja podatke o obračunskom mjernom mjestu i povijesnoj potrošnji krajnjeg kupca putem informacijskog sustava operatora tržišta plina te najkasnije do petog radnog dana od dana zaprimanja zahtjeva krajnjeg kupca obavještava o prihvaćanju ili odbijanju zahtjeva.

(4) Na osnovi prihvaćenog zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka sudionici promjene opskrbljivača provode sljedeće korake promjene opskrbljivača te razmjenjuju podatke putem informacijskog sustava operatora tržišta plina:

  • K1 – Pokretanje postupka promjene opskrbljivača – novi opskrbljivač, po prihvaćanju zahtjeva, uz prilaganje potpisanog Zahtjeva i upisivanje datuma početka opskrbe plinom od strane novog opskrbljivača u informacijski sustav operatora tržišta plina, pokreće postupak promjene na informacijskom sustavu operatora tržišta plina, što se smatra prvim danom promjene opskrbljivača d1. Postojeći opskrbljivač i operator plinskog sustava ili organizator distribucijskog sustava na čiji je sustav krajnji kupac priključen zaprimaju obavijest o početku postupka promjene opskrbljivača plinom. Novi opskrbljivač isti dan obavještava krajnjeg kupca da je postupak promjene pokrenut,
  • K2 – Potvrda o dospjelim nepodmirenim potraživanjima – postojeći opskrbljivač po zaprimanju informacije o početku postupka promjene opskrbljivača iz koraka K1, najkasnije do četvrtog radnog dana promjene opskrbljivača d4, potvrđuje postojanje nepodmirenih dospjelih potraživanja na dan početka postupka promjene opskrbljivača plinom d1, uz prilaganje dokaza u informacijski sustav operatora tržišta plina. Ako postojeći opskrbljivač u navedenom roku ne potvrdi postojanje nepodmirenih dospjelih potraživanja, smatra se da krajnji kupac nema nepodmirenih dospjelih potraživanja. Ovisno o postojanju nepodmirenih dospjelih potraživanja, nastavlja se postupak promjene opskrbljivača (slijedi korak K4) ili se prekida postupak promjene opskrbljivača (slijedi korak K3),
  • K3 – Prekid postupka promjene opskrbljivača – na temelju potvrde postojećeg opskrbljivača iz koraka K2 informacijski sustav operatora tržišta plina prekida postupak promjene opskrbljivača četvrtog radnog dana promjene opskrbljivača d4, a o čemu svi sudionici promjene opskrbljivača zaprimaju obavijest u danu d4. Novi opskrbljivač isti dan obavještava krajnjeg kupca da je postupak promjene prekinut,
  • K4 – Potreba očitanja stanja plinomjera – postojeći opskrbljivač po zaprimanju obavijesti o početku postupka promjene opskrbljivača najkasnije do četvrtog radnog dana promjene opskrbljivača d4, u informacijskom sustavu operatora tržišta plina potvrđuje ili odbija stanje plinomjera očitano od krajnjeg kupca. Ako postojeći opskrbljivač u navedenom roku ne odbije očitano stanje, smatra se da je postojeći opskrbljivač suglasan sa stanjem plinomjera upisanim u informacijski sustav operatora tržišta plina u koraku K1. Na temelju potvrde postojećeg opskrbljivača informacijski sustav operatora tržišta plina obavještava operatora plinskog sustava ili organizatora distribucijskog sustava na čiji je sustav krajnji kupac priključen da je potrebno izvršiti očitanje stanja plinomjera krajnjeg kupca (slijedi korak K5) ili se postupak promjene opskrbljivača plinom završava (slijedi korak K6)
  • K5 – Očitanje stanja plinomjera – operator plinskog sustava ili organizator distribucijskog sustava na čiji je sustav krajnji kupac priključen na dan početka opskrbe od strane novog opskrbljivača upisan u informacijski sustav operatora tržišta plina u koraku K1, očitava i unosi stanje plinomjera na obračunskom mjernom mjestu krajnjeg kupca u informacijski sustav operatora tržišta plina. Ako je razdoblje između zaprimanja obavijesti iz koraka K4 i dana početka opskrbe od strane novog opskrbljivača kraće od pet radnih dana, operator plinskog sustava ili organizatora distribucijskog sustava na čiji je sustav krajnji kupac priključen u informacijskom sustavu operatora tržišta plina naznačuju mogući dan očitanja koji ne može biti kasnije od pet radnih dana od datuma početka opskrbe od strane novog opskrbljivača upisanog u informacijski sustav operatora tržišta plina u koraku K1.
    K6 – Potvrda o datumu početka opskrbe plinom od strane novog opskrbljivača i provedenom postupku promjene opskrbljivača – informacijski sustav operatora tržišta plina dostavlja obavijest svim sudionicima promjene, što se smatra danom završetka postupka promjene opskrbljivača plinom.

(5) Postojeći opskrbljivač po zaprimanju obavijesti o završetku postupka iz koraka K6, u roku od 30 radnih dana od dana početka opskrbe od strane novog opskrbljivača, obavlja konačni obračun opskrbe plinom za krajnjeg kupca, raskida ili usklađuje ugovor o opskrbi, te poništava ili usklađuje ranije dostavljene mjesečne novčane obveze.

(6) Shematski prikaz postupaka iz stavka 4. ovog članka nalazi se u Prilogu 1. koji je sastavni dio ovih Općih uvjeta.

Dokumentaciju vezanu za promjenu opskrbljivača možete preuzeti ovdje: