Granice nadležnosti Brod-plina d.o.o.

TEHNIČKI OBUHVAT

Brod-plin d.o.o. upravlja postrojenjima za proizvodnju i distribuciju toplinske energije, vodi brigu o njihovom održavanju, te održava sve elemente sustava grijanja zaključno do ulaza/izlaza toplovoda iz toplinske/mjerne podstanice u stambenoj zgradi. Održavanje instalacija i uređaja grijanja u zgradi, iza toplinske/mjerne podstanice, je u obvezi suvlasnika stambene zgrade.

Svi zahvati na zajedničkim unutarnjim instalacijama grijanja i potrošne tople vode financiraju se iz pričuve stambene zgrade, a troškove zahvata na instalaciji grijanja unutar stana snose vlasnici stana. Za rukovanje postrojenjem toplinske podstanice u zgradi ovlašteno je isključivo osoblje Brod-plina d.o.o. Ako predstavnik suvlasnika zgrade u dogovoru s upraviteljem zgrade angažira ovlaštenu tvrtku za obavljanje bilo kakvih poslova na instalaciji grijanja u zgradi, o tome je dužan obavijestiti Brod-plin d.o.o. Predstavnik i suvlasnici zgrade ne smiju rukovati toplinskim postrojenjem, odnosno, neovlašteno ulaziti u prostoriju toplinske stanice, uklanjati plombe na uređajima za regulaciju i mjerenje toplinske energije ili poduzimati bilo kakve zahvate na regulacijskim i mjernim uređajima.

Neke od važnijih dužnosti potrošača / predstavnika suvlasnika:

  • pisanim putem obavjestiti Brod-plin d.o.o. o svim promjenama koje utječu na međusobne odnose, kao što su promjena vlasnika prostora, namjene prostora i sl.
  • ne obavljati preinake na kućnim instalacijama grijanja bez pisane suglasnosti Brod-plina d.o.o.
  • voditi računa o ispravnosti zajedničkih unutarnjih instalacija grijanja i potrošne tople vode u zgradi i u stanu (cjevovode, radijatorske ventile, ogrjevna tijela, toplinsku izolaciju i opremu treba redovito održavati te u slučaju dotrajalosti zamjeniti kako bi isporuka toplinskom energijom mogla biti uredna).