Zakonska regulativa

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

https://www.zakon.hr/z/241/Zakon-o-vlasni%C5%A1tvu-i-drugim-stvarnim-pravima

 

Zakon o obveznim odnosima

https://www.zakon.hr/z/75/Zakon-o-obveznim-odnosima

 

Zakon o zemljišnim knjigama

https://www.zakon.hr/z/103/Zakon-o-zemlji%C5%A1nim-knjigama

 

Zakon o prostornom uređenju

https://www.zakon.hr/z/689/Zakon-o-prostornom-ure%C4%91enju

 

Zakon o gradnji

https://www.zakon.hr/z/690/Zakon-o-gradnji

 

Zakon o građevnim proizvodima

https://www.zakon.hr/z/226/Zakon-o-gra%C4%91evnim-proizvodima

 

Zakon o komunalnom gospodarstvu

https://www.zakon.hr/z/319/Zakon-o-komunalnom-gospodarstvu

 

Zakon o zaštiti od požara

https://www.zakon.hr/z/349/Zakon-o-za%C5%A1titi-od-po%C5%BEara

 

Zakon o zaštiti od buke

https://www.zakon.hr/z/125/Zakon-o-za%C5%A1titi-od-buke

 

Zakon o zaštiti prirode

https://www.zakon.hr/z/403/Zakon-o-za%C5%A1titi-prirode

 

Zakon o zaštiti okoliša

https://www.zakon.hr/z/194/Zakon-o-za%C5%A1titi-okoli%C5%A1a

 

Zakon o vodama

https://www.zakon.hr/z/124/Zakon-o-vodama

 

Zakon o otpadu

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_84_1554.html

 

Zakon o zaštiti na radu

https://www.zakon.hr/z/167/Zakon-o-za%C5%A1titi-na-radu

 

Zakon osiguranju

https://www.zakon.hr/z/369/Zakon-o-osiguranju

 

Pravilnik o sigurnosti dizala u uporabi

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_5_94.html

 

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_11_112_2625.html

 

Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_09_121_2596.html

 

Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_78_1615.html

 

Pravilnik o vatrogasnim aparatima

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_09_101_2070.html

 

Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_01_8_180.html

 

Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

http://thoriumaplus.com/wp-content/uploads/2020/09/Tehnicki-propis-o-racionlanoj-uporabi-energije-i-toplinskoj-zastiti-u-zgradama-procisceni-tekst-NN-102-20.pdf

 

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_09_88_2093.html

 

Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_01_3_201.html

 

Tehnički propis za dimnjake u građevinama

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_01_3_202.html

 

Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_07_87_2799.html

 

Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_01_5_132.html

 

Uredba o održavanju zgrada

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_06_64_1002.html

 

Podatak o etalonskoj cijeni građenja

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_154_2421.html