JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE

STRUČNI SURADNIK/STRUČNA SURADNICA U ODJELU UPRAVLJANJA ZGRADAMA

Radno mjesto

Mjesto rada: SLAVONSKI BROD, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi sa mogućnošću zaposlenja na neodređeno vrijeme

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: Jedna smjena

Naknada za prijevoz: U cijelosti (do maksimalno 1.300,00 kuna)

Natječaj vrijedi od: 15.12.2022.

Natječaj vrijedi do: 23.12.2022.

 

Posloprimac

Potrebna zvanja: dipl.ing.građ./mag.ing.aedif.

Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Strani jezici: Engleski jezik

Informatička znanja:

Potrebno napredno poznavanje informatike

 • autocad
 • excel
 • osnove korištenja računala u Windows okruženju
 • word
 • powerpoint

Vozački ispit: Kategorija B

Radno iskustvo: 1 godinu

Opis poslova:

 • rad u aplikaciji Upravljanje zgradama,
 • vođenje cjelovite organizacije upravljanja i održavanja stambeno poslovnih objekata,
 • sudjelovanje u provedbi različitih projekata kod poslovnih banaka i fondova u pogledu kreditiranja i sufinanciranja određenih obrtničkih zahvata na objektima kao što su energetska obnova zgrada, uređenje fasada, krovova, stolarije, uređenje zajedničkih prostorija kao i uređenje okoliša zgrada,
 • organizacija obveznih radova na objektima (servis vatrogasnih aparata, servis hidrantske mreže, pregled i čišćenje dimovodnih kanala, osiguranje objekata, deratizacija i dezinsekcija objekata),
 • preuzimanje obveze popravka kvarova hitne naravi – hitne intervencije – puknuće ili propuštanje vodovodnih ili kanalizacijskih cijevi, propuštanje krova, kvarova na električnim instalacijama te propuštanje u plinskom ili toplinskom sistemu,
 • godišnji program upravljanja za svaku godinu,
 • pripravnost za slučaj hitnih intervencija,
 • stručni pregled objekta,
 • izrada svih vrsta potrebnih izvještaja,
 • komunikacija sa strankama.

Prednost ostvaruju kandidati sa stečenim radnim iskustvom na poslovima upravljanja zgradama koji poznaju   relevantne zakone i smjernice kao i oni koji imaju iskustvo sudjelovanja u provedbi postupaka putem EU fondova.

Kandidati su, uz prijavu na oglas obvezni priložiti:

 • životopis sa naznakom e-mail adrese
 • dokaz o stručnoj spremi
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • ostalu dokumentaciju na zahtjev povjerenstva za provođenje javnog natječaja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i njezina se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, dostavit će se obavijest o istome putem elektroničke pošte.
Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja, a što se utvrđuje iz dostavljene dokumentacije, putem e-maila će biti pozvani na selekcijski postupak. Za kandidata koji ne  koji ne pristupi selekcijskom postupku smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Smatra se da su kandidati ovim putem upoznati s navedenim te neće dobiti naknadnu obavijest o istom.
Pravo prednosti pri zapošljavanju
Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavak 1.,2. i 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19 i 84/21)  uz prijavu na natječaj dužan, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), a koji su objavljeni na sljedećoj poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Zaštita osobnih podataka
Osobni podaci kandidata koji se prijave na Javni natječaj koristit će se isključivo u svrhu provedbe natječaja. Postupanje s osobnim podacima kandidata uređeno je Uredbom (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka 2016/679 ; Pravilnikom  zaštite pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u TD Brod-plin d.o.o. te Politikom zaštite osobnih podataka dostupnoj na mrežnim stranicama Društva na sljedećoj poveznici: http://www.brod-plin.hr/zastita-osobnih-podataka/

TD Brod-plin d.o.o. zadržava pravo poništenja Javnog natječaja bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.
O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Kontakt:

Leave Comment