JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE

REFERENT/REFERENTICA U ODJELU EKONOMSKIH I INVESTICIJSKIH POSLOVA PRI SEKTORU DISTRIBUCIJE PLINA

Radno mjesto

Mjesto rada: SLAVONSKI BROD, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja:

 • Na određeno; novootvoreni poslovi
 • pripravnik

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 9.10.2023.

Natječaj vrijedi do: 17.10.2023.

Posloprimac

Razina obrazovanja: VŠS/VSS društvenog smjera (prednost ekonomija)

Strani jezici: Engleski jezik

Informatička znanja:

Potrebno poznavanje osnova informatike

 • excel
 • osnove korištenja računala u Windows okruženju
 • word
 • internet
 • mrežni administrator

Vozački ispit: Kategorija B

Radno iskustvo: Traži se pripravnik

Opis poslova:

 • Poslovi u svezi priključenja na plinski distribucijski sustav (prijem budućih korisnika, pružanje informacija, primanje i obrada zamolbi, izdavanje naloga, izrada periodičnih izvještaja i sl.)
 • Izrada predračuna i računa po potrebi odjela, praćenje salda konti temeljem izdanih računa, praćenje ROMM-a i usklađenje sa ERP-om i sl.
 • Ostali poslovi iz djelokruga Sektora distribucije plina

Kandidati su, uz prijavu na oglas obvezni priložiti:

 • životopis sa naznakom e-mail adrese
 • dokaz o stručnoj spremi
 • potvrdu o prijavi Hrvatskom zavodu za zapošljavanje
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • ostalu dokumentaciju na zahtjev povjerenstva za provođenje javnog natječaja

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i njezina se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, dostavit će se obavijest o istome putem elektroničke pošte.
Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja, a što se utvrđuje iz dostavljene dokumentacije, putem e-maila će biti pozvani na selekcijski postupak. Za kandidata koji ne pristupi selekcijskom postupku smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Smatra se da su kandidati ovim putem upoznati s navedenim te neće dobiti naknadnu obavijest o istom. Selekcijski postupak se sastoji od testiranja koje provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje (psihološko testiranje i testiranje sposobnosti) i testiranja koje provodi povjerenstvo pri poslodavcu.
Pravo prednosti pri zapošljavanju
Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavak 1.,2. i 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19 i 84/21)  uz prijavu na natječaj dužan, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), a koji su objavljeni na sljedećoj poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Zaštita osobnih podataka
Osobni podaci kandidata koji se prijave na Javni natječaj koristit će se isključivo u svrhu provedbe natječaja. Postupanje s osobnim podacima kandidata uređeno je Uredbom (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka 2016/679 ; Pravilnikom  zaštite pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u TD Brod-plin d.o.o. te Politikom zaštite osobnih podataka dostupnoj na mrežnim stranicama Društva na sljedećoj poveznici: http://www.brod-plin.hr/zastita-osobnih-podataka/
TD Brod-plin d.o.o. zadržava pravo poništenja Javnog natječaja bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.
O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Ciljane skupne: https://mjere.hr/mjere/potpore-za-pripravnistvo-2023/

Mogućnost stalnog zaposlenja.
Mogućnost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja.

Kontakt:

Leave Comment